google.com, pub-4169750801100201, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Contoh Teks Pranatacara Adicoro Pengantin Bahasa Jawa | MUDA MUDI CONDROWANGSAN

Contoh Teks Pranatacara Adicoro Pengantin Bahasa Jawa

Contoh Teks Pranatacara Adicoro Pengantin Bahasa Jawa - Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh teks mc untuk acara pranatacara adicoro pengantin dalam bahasa jawa yang baik dan benar. Dengan contoh mc bahasa jawa ini kalian bisa menjadikan sebagai refrensi untuk anda yang sedang ingin menjadi sebuah pembawa acara di acara pernikahan yang sesungguhnya. 

Untuk menjadi MC/Pranatacara Pengantin yang profesional anda harus bisa menguasai bahasa jawa halus, krama inggil yang bagus. Karena dalam acara pernikahan terutama di daerah jawa pasti akan selalu menggunakan bahasa jawa yang bagus. Tidak hanya bahasa jawa yang bagus saja, namun dengan tutur kata yang baik dan juga sikap yang sopan seorang mc/pranatacara harus memahaminya.

Nah dengan contoh teks pranatacara untuk pengantin bahasa jawa ini, kami akan memberikan 2 buah contoh untuk naskah mc nya, dan semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadikan refrensi yang baik untuk anda semuanya.

Baca Juga : Contoh Isi Teks Naskah Pembawa Acara MC Bahasa Jawa Krama


Contoh Teks Pranatacara Adicoro Pengantin Bahasa Jawa

Langsung saja simak Contoh Teks Pranatacara Adicoro Pengantin Bahasa Jawa dibawah ini :

Contoh Teks Pranatacara Adicoro Pengantin Bahasa Jawa 1

Assalamu alikum Wr. Wb.


Hadlrotal Mukarrom Poro Alim Ulama’ poro Kyai ingkang satuhu dahat kinurmatan.

Poro sesepuh, pinisepuh, sanak lan kadang ingtkang sinubo ing pakurmatan.

Poro pilenggah kakung sumawono putri, sumrambahipun poro duto saroyo pangombyong temanten.......ingkang tansah suko basuki.

Agunging raos syukur dumateng ngarso dalem Allah SWT. Ingkan sampun paring lumebering hidayah, soho kanikmatan dumateng kito lan panjenengan sami, sumonggo kito ikroraken kanti waosan tahmid: Alhamdulillahirabbil “alamin.

Shalawat ugi salam mugio tansah kaaturaken dumateng junjungan kito Nabi Agung Muhammad SAW.ingkan saestu kito nyadong lumunturing syafa’at benjang wonten pakewuh ipun dinten qiyamat.

Poro rawuh ingkang pinundi, mboten ateges cumantoko kawulo jumeneng wonten ngarso panjenengan sami anamung piniji minongko pambiworo lampahing adicoro pasamuhan walimatul urs ipun Raden Bagus ... bin ...kalian Raden ajeng Roro ... binti ...

Nuninggih poro pilenggah, runtuting adicoro ingkang sampun karonce dening keluargo:

  1. Adicoro Pambuka
  2. waosan pustoko suci al Qur’an
  3. Atur pambagyo pinongko atur pasrah pinampi
  4. Istirahat
  5. wedar Sabdo/ mauidhoh hasanah
  6. Doa-Penutup

Keparengo panoto adicoro ndereaken lekasing pawiwahan puniko kanti pambuko surotul fatihah, Liridloillah--------

Mekaten adicoro sampun binuko mugio lampahing adicoro awit purno dalah wusono pinaringan rahayu tebih ing sambikolo.

Kalajengaken adicoro ingkang dumawah ongko kalih, lumantuning waosan ayat-ayat suci al-Qur’an ingkang bade kaseliraaken dening .... wekdal soho panggenan kaaturaken.

(pembacaan ayat al Quran)

Kanti ayat-ayat ingkang sampun kawahos mugi-mugi dadosno manfaat kususipun dumateng ingkang maos,ugi dumateng temanten kekalih, sumrambahipun dumateng kulo lan panjenengan sami.

Ndungkap adicoro ingkang ongko tigo nuninggih atur pambagyo pinongko pasrah temanten ... ,dumateng duto saroro pangombyong ingkang sampun kajibah kasumanggaaken.
Dumateng panjenengan ipoun kaaturaken agunging panuwun

(Pasrah Manten)

Poro pilenggah kakung sumawono putri, sak lajeng ipun penampi atur pasrah ngiras-ngirus atur pambagyo ingkang amengku gati -Shohibul Bait-, awit saking bombong miwah mongkok ipun manah panjengan ipun Bapak.... bade matur, amung kandek wonten sak lebetipun penggalih. Ingkang puniko sesulih saliro dumateng panjengan ipun Bapak.....kaaturaken.

(shohibul Bait)

Paripurnaning pasrah penampining putro tmanten dumugi saatipun adicoro ingkang kaping selkawan inggih puniko istirahat. Pinongko corongipun shohibul bait poro rawuh kaaturaken sekeco anggenipun lenggah sinambi poro kadang punggowo ngatiri pasugatanlan amung ngaturakensugeng angerahapi kanti sekeco lan saestu.

Poro rawuh ingkang tansah minulyomboten ateges kawulo nggempil kamardikan panjenengan kanti tatas tetes lan titis wekdal istirahat kacepak semanten. Candak adicoro selajengipun inggih puniko Mau’idhoh hasanah soho doanipun.Ananging sak derengipun Maidhoh soho doanipun kawedar kawulo minangkani pambiworo adicoro anggenipun andereakenlampoahing roncening adicoro wiwit awl dumugi akhir katah kekirangan boso tuwin subositi kawulo namung tumadah lumebering sih samudra pangaksami.Akhirul kalam Wassaalamu alaikum Wr. Wb.

Angaturaken kanti renaming penggalih dumateng Al-Mukarrom anyelirani mauidhoh hasanah soho doanipun, wekdal soho panggenan kasumanggaaken.

Contoh Teks Pranatacara Adicoro,Pengantin Bahasa Jawa,contoh teks pembawa acara pernikahan bahasa jawa,contoh pranatacara manten bahasa jawa,mc pernikahan bahasa jawa kromo inggil,kumpulan mc bahasa jawa,artikel mc manten bahasa jawa, mc bahasa jawa maulid nabi,contoh,mc bahasa jawa pengajian,teks mc pernikahan adat jawa

Contoh Teks Pranatacara Adicoro Pengantin Bahasa Jawa 2


Nuwun, kulanuwun. Panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang pantes pinundhi-pundhi saha kinabekten. Punapa dene panjenenganipun para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami.
Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing iladuni myang tulak sarik, dene kula cumanthaka sowan mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Kula piniji hanjejeri minangka pangendaliwara keparenga hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha, saperlu mratitisaken murih rancaking titilaksana adicara pawiwawahan prasaja ing ratri kalenggahan punika.
Sumangga kula derekaken sesarengan manungku puja-puji-santhi wonten ngarsaning Gusti Ingkang Maha Suci, ingkang sampun kepareng paring rahmat lan nikmat gumelaring alam agesang wonten madyaning bebrayan agung. Katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasalira dhumateng panjenengan sadaya dalasan kawula, saengga kita saged hanglonggaraken penggalih hamenakaken wanci sarta kaperluan rawuh kempal manunggal ing pawiwahan punika, saperlu hanjenengi sarta paring berkah pangestu dhumateng Bapa Yatno sakulawangsa anggenipun hanetepi dharmaning sepuh hangrakit sekar cepaka mulya hamiwaha putra mahargya siwi, tetepa winengku ing suka basuki.
Para tamu kakung sumawana putri, wondene menggah reroncening tata adicara ingkang sampun rinancang rinacik rinumpaka dening para kulawangsa nun inggih:

Eko laksitagati purwakaning pahargyan inggih sowanipun putra temanten putri mijil saking tepas wangi manjing ing madyaning sasana rinengga
Dwi laksitagati rawuh & jengkaripun putra temanten kakung tumuju dhateng madyaning sasana wiwaha

Tri laksitagati pasrah-pinampi putra temanten kakung
Catur laksitagati dhaup panggihing putra temanten anut satataning adat widhiwadana ingkang sampun sinengker tumunten kalajengaken upacara krobongan
Panca laksitagati nderek mangayuhbagyahipun kadang besan dhateng ingkang hamengku gati ing sasana wiwaha tumunten kalajengaken upacara sungkem

Sad laksitagati atur pangbagyaharjo panjenenganipun ingkang hamengku gati katur sagung para tamu
Sapta laksitagati lengseripun temanten sarimbit saking madyaning sasana wiwaha manjing ing sasana busana, saperlu rucat busana kanarendran santun busana ksatrian

Hasta laksitagati sowan malihipun temanten sarimbit ngabyantara para tamu saperlu nyenyadhang pudyastawa murih widadaning bebrayan

Nawa laksitagati paripurnaning pahargyan inggih jengkaripun temanten sarimbit saking madyaning sasana rinengga tumuju dhateng wiwaraning pawiwahan.
Mekaten menggah reroncening tata adicara pawiwahan ing ratri kalenggahan punika. Salajengipun, keparenga para tamu pinarak wonten ing palenggahan kanthi mardu-mardikaning penggalih, miwah kawula derekaken hanyrantos tumapaking tata adicara sinambi nglaras rarasing gending2 jawi.
Nuwun, nuwun, matur nuwun.
Terjemahan bebas Demikian Contoh MC dalam bahasa Jawa: Pranatacara/Pranata adicara Pengantin
Mohon maaf..permisi. Yang terhormat para orang tua dan yang dituakan yang selalu menjaga keutamaan hidup, yang pantas dihormati. Juga kepada para hadirin-hadirat yang berbahagia
Maaf sekali semoga saya dijauhkan dari mala petaka karena dengan berani menghadap kepada anda semua yang sedang bercengkerama. Saya yang ditugasi sebagai pembawa acara mohon diperkenankan untuk membuka acara suka-suka pada saat ini. Supaya acara pesta sederhana ini bisa runtut dan lancar
Marilah saya iring anda untuk memuji syukur kepaada Tuhan yang telah memberikan rahmat dan nikmat di alam kehidupan ini. Terbukti keselamatan selalu menyertai kita semua sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ini. Untuk memberi berkah dan doa kepada bapak Yatno sekeluarga yang sedang memenuhi kewajiban sebagai orang tua yakni menikahkan anak mereka, semoga selalu diberi keselamatan.
Para tamu (laki-laki dan perempuan), susunan acara yang sudah disusun oleh keluarga adalah sebagai berikut:

Pertama sebagai pembuka pesta ini adalah kedatangan pengantin putri dari ruang rias ke pelaminan
Kedua datang dan perginya pengantin putra menuju ke arena pesta
Ketiga: serah terima pengantin putra
Keempat acara panggih (pertemuan) antara pengantin putra dan putri sesuai dengan adata dan dilanjutkan krobongan
Kelima sambutan dari pihak besan (mertua) kepada tuan rumah dilanjutkan acara sungkem
Keenam sambutan dari pemilik rumah kepada para tamu undangan
Ketujuh kepergian pengantin ke ruang ganti untuk ganti baju kesatria
Kedelapan kedatangan kembali kedua pengantin
Kesembilan berakhirnya acara pesta pernikahan ini yakni perginya pengantin menuju ke depan tempat pesta

Baca Juga : Contoh Percakapan Untuk Belajar Bahasa Jawa
Semoga dengan postingan diatas yang berjudul Contoh Teks Pranatacara Adicoro Pengantin Bahasa Jawa diatas dapat bermanfaat untuk anda semuanya. Dan jangan lupa share artikel ini kepada teman kalian yang sedang membutuhkan contoh naskah mc bahasa jawa ini, dan anda bisa share di facebook ataupun media social lainnya. Dan jangan lupa juga untuk selalu berkunjung diblog ini, karena setiap harinya akan selalu update dengan artikel terbaru yang lebih menari lagi.
Sumber : bolopleks.blogspot.co.id/ dan sofiun.wordpress.com/

10 Responses to "Contoh Teks Pranatacara Adicoro Pengantin Bahasa Jawa"