google.com, pub-4169750801100201, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Contoh Teks MC Pernikahan Bahasa Jawa Singkat | MUDA MUDI CONDROWANGSAN

Contoh Teks MC Pernikahan Bahasa Jawa Singkat

Contoh Teks MC Pernikahan Manten Bahasa Jawa Krama - Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh untuk teks mc dalam suatua pernikahan atau kalau dalam bahasa jawa sering di katakan manten dengan bahasa jawa yang baik dan benar. Dalam adat jawa pastinya teks mc menggunakan bahasa jawa kromo inggil namun sangat sulit sekali bagi saya untuk menuliskan mc yang menggunakan bahasa jawa krama inggil tersebut, namun yang akan saya berikan pada contoh teks mc pernikahan manten bahasa jawa ini menggunakan bahasa jawa kromo inggil namun masih agak biasa, agar mudah dimengerti untuk kalian semua yang masih kebingungan dalam bahasa jawa krama inggil.

Baca Ini Juga : Contoh Isi Teks Naskah Sambutan Tuan Rumah (Bahasa Jawa)


Contoh Teks MC Pernikahan Manten Bahasa Jawa Krama

Dalam suatu Teks Mc biasanya menggunakan bahasa indonesia yang pastinya kalian sudah sangat mengerti dengan bahasa indonesia ini, jadi saya akan memberikan teks mc dalam bahasa jawa untuk kalian yang berada dalam pulau jawa harusnya sudah tau dengan mc bahasa jawa ini, namun untuk orang luar jawa pasti akan susah untuk mengerti dengan bahasa jawa ini. Maka dari itu saya akan memberikan Contoh Teks MC Pernikahan Manten Bahasa Jawa Krama untuk sebagai refrensi atau sebuah media belajar bahasa jawa.

Baca Juga : Contoh Isi Teks Naskah Pembawa Acara MC Bahasa Jawa Krama  

Tanpa basa basi yuk langsung saja simak Contoh Teks MC Pernikahan Manten Bahasa Jawa Krama dibawah ini :


 • Dumateng para alim ulama' ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun keblating panembah ingkang satuhu luhur ing budi.
 • Dumateng poro sesepuh  pinisepuh ingkang satuhu kinabekten.
 • Dumateng poro pangemban pangembating praja satriyaning nagari minangka pandam pandoming kawulo dasih ingkang kinasih.
 • Para penderek pinanganten kakung / putri saking tlatah ……………………..   ugi  para tamu undangan kakung sumawana putri ingkang satuhu dahat kinurmatan.Minangkaning purwokaning atur sumonggo tansah kulo derekaken ngraosaken puji syukur Alhamdulillah wonten ngarso dalem Alloh SWT. Ingkang sarono sih kawelasan soho lumeberipun rohmat taufik soho hidayahipun kulo dalah panjenengan sedoyo saget makempal manunggal wonten setunggal majlis, saperlu Derek-derek mangestreni wontenipun acoro walimatul ‘urusy kanti kawontenan wilujeng nir sambikolo kalis ing beboyo.

Sholatulloh wa salamuhu mugi katetepaken wonten ngersanipun  junjungan kito Nabi Muhammad SAW. Lumebering domateng poro shohabat ipun, sageto mahanani domateng panjenengan ipun bapak…….dalah keluwargo, anggenipun ngentas pitulus amiwoho putro mahargiyo sisi putro putri ingkang asesilih Raden mas bagus………/roro diyah ayu……..ing pangajab,mugi-2 dados pinanganten ingkang barokah keluwarganipun, dipun dadosaken keluwargo ingkan sakinah,wamadah warohmah,angsal pangestunipun poro rawuh ingkang sami lenggah,  Amin………

Sagunging tamu undangan kakung sumawono putrid ingkang dahat kinurmatan.
Mugi pinarengno kawulo marak ngabiabtoro hanggempil mardikaning penggali,anggen jengandiko,samiyo lelenggahan wonten wismo pawiwahan puniko,tumprap perluning gati kawulo marak ngabiantoro,awit awrat pinatah anglantaraaken rantamaning adicoro ingkang bade kalampah  ing pawiwahan Walimatul urus sing/dalu puniko,

Pramilo keparengo langkung rumiyin kawulo ngaturaken menggah ingkang dados rantamaning adicoro ingkang sampun rinacik,rinampat soho rinumpoko.

1. Wondene adicoro ingkang karuhun nun inggih: atur pambuko
2. Kalajengaken wahosan ayat-2 suci Al qur an dumawah adicoro ongko kalih
3. adicoro ongko 3 dawuh-2 pangendikan
    a. saking dutaning besan minongko pasrah pinanganten
    b. Atur pambagyo soho panampi pinanganten ingkang mengku gati
4. Wondene adicoro ingkang ongko 4 nun inggih inti Walimatul ursy
5. Kalajengaken Sabdo tomo/Mau'idloh Hasanah
6. Wondene adicoro ingkang ongko 6 nun inggih do'a minongko panutuping adicoro.

Mekaten menggah tata rakiting adicara pawiwahan ingkang sampun rinakit lan mangga pawiwahan punika kita buka kanthi waosan umul kitab  ing pangajab mugi-mugi pawiwahan siang/dalu punika purwa madya wasana tansah manggih rahayu kalis ing rubeda nir ing sambikala 

LI RIDLOLLOH WABI SYAFA'ATI ROSULILLAH WA'ALA HADIHIN NIYAT AL-FATIHAH

Wahyanin mongso kapan wus ndungkap titi laksananing adicoro, sumonggo kito sigrak tumapak ing adicoro ingkang ongko kalih nun inggih waosan ayat-2 suci Al qur an,ananging sak derengipun waosan ayat2 suci Alqur an kalaksanan,sakderengipun nyuwun sewu agungin aksomo,domateng poro rawuh ingkang taksih sami ngudut/rerembakan kasuwun kancendak sawatawis saperlu hormat soho mirengaken waosan ayat2 suci Al qur an ingkang bade kawahos dening sederek….……….saking……wekdal soho sasono kawulo aturaken
Mekaten menggah waosan ayat-2 suci Al qur'an sinartan ing pamuji,mugi nampi imbalan nugroho saking ngersane Alloh SWT, Amin-3 x

 ‘’Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan  !!

 Tumapak adicara ingkang angka tiga nun inggih atur pasrah saking kulawarga pinanganten kakung/putri pramila punika dumateng panjenenganipun bapak ingkang sampun kapiji hanjejeri minangka talang basa saking keluawarga  pinanganten wekdal saha sasana kawula aturaken……
Mekaten menggah pasrah ingkang sampun ceto tatas soho titis tur trawoco

Selajengipun inggih p[uniko atur pambagyo soho tampi pinanganten saking mengku gati, sejatosipun panjenenganipun bapak ……………..badhe marak ngbiyantara sami, saperlu nampi pasrah saking keluwarga pinanganten kakung/putri menika ananging nggih kabekto saking bombong miwah mongkoking manah karana karoban ing sih sadaya ingkang sampun hanjenengi saengga mboten kuwawi matur piyambak pramila menika badhe dipun sulih sarirani dening bapak ……… …….. pramila dumateng panjenenganipun wekdal saha sasana kawula aturaken.

Satuhu tatas titis wijang saha gamblang atur panampi ingkang sampun dipun aturaken. Lan mangga adicara wonten pawiwahan punika kita lajengaken. Minangka adicara ingkang angka sekawan nun inggih adicara inti walimatul ursy pramila dhumateng para kadang sinoman dipun suwun angayahi punapa ingkang dados jejibahanipun ngaturaken pasugatan twin dedaharan dumateng para tamu. Lan dumateng kadang juru pitha swara kasuwun muter lelagon ingkang cunduk kaliyan swasana wonten dalu/siang punika . sumangga…!!!

Baca Juga: Contoh Makna Peribahasa Jawa (Paribasan) - Belajar Bahasa Jawa

Para rawuh kakung sumawana putri ingkang kawulo mulyaaken mboten ateges kawula angridu anggenipun panjenengan sami dahar ananging kaliyan ngrantos cekap enggenipun caos dedaharan mangga adicara wonten siang/dalu punika kita lajengaken.
   
Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan.

Bilih pinanganten sarimbit anggen ipun bade nyilemi samudraning bebrayan,( bermasyarakat) ngatur bale wismo meniko mbetahaken lampu,pinongko pamdomeng lampah arupi piweling soho pitedah,ingkang meniko panjenengan ipun bapak………. Dalah gotrah keluwargo ngeryoso (mengharap) panjenengan ipun Romo kyai …………ingkang gambuh salwiring kaweruh,kersoho paringwarsitoworo utawi warsito adi dumateng pinanganten sarimbit khusus ipun, umum ipun dumateng kulo dalah panjenengan sedoyo.pramilo domateng panjenengan ipun Romo kyai………….wekdal soho sasono pangendikan kawulo aturaken.

Baca Juga : Contoh Percakapan Untuk Belajar Bahasa Jawa

Para rawuh kakung sumawana putri ingkang tuhu kinurmatan.

 minangka adicar ingkang terakhir nun inggih do'a ingkang insya allah badhe kapandegani dening bapak …….. ananging sakderngipun adicara do'a kalaksanan, kunjuk dumateng bapak ( shohibul bait ) keparenga hanjengkaraken pinanganten kakalih kakanthi tumuju dumateng wiwaraning sasana pawiwahan saperlu nguntapaken konduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu. Lan saking kawula minangka pranata cara mbok bilih awal saengga akhir wonten solah bawa saha atur ingkang mboten nuju prana kawula kajibah nyuwun gunging pangaksami


Lan dumateng bapak ……………wekdal saha sasana kawula aturaken.


 Baca Juga : Contoh Teks Naskah MC Bahasa Jawa Untuk Pengajian Akbar

Semoga dengan artikel diatas yang berjudul Contoh Teks MC Pernikahan Manten Bahasa Jawa Krama dapat bermanfaat untuk sobatku semuanya yang sedang mencari atau menjadikan sebuah refrensi dalam Teks MC Pernikahan atau mantenan yang sesunggunya. Dan apabila artikel ini sangat berguna bagi kalian cobalah share artikel ini kepada teman kalian yang sedang membutuhkannya. Dan jangan lupa juga untuk selalu berkujung diblog ini karena setiap harinya akan selalu update artikel yang lebih menarik lagi yang tentunya hanya di www.ndrangsan.com
Sumber MC Jawa : http://nerashuke.blogspot.co.id 

15 Responses to "Contoh Teks MC Pernikahan Bahasa Jawa Singkat"

 1. Mangga para kadang ingkang kagungan conto2 tek Pambeworo maliginipun boso Jowo, mugi wonten keparengipun paring dipun UNGGAH, supados konco2 sanes saget nyerap ngilmunipun..........

  Maturnuwun

  ReplyDelete
 2. ngomong - ngomong mas agus nya sendiri bisa bahasa jawa nggak ni ????? ......:)

  ReplyDelete
  Replies
  1. kawulo asli jogja mas... nggih saget to bahasa jawa...hahahha

   Delete
  2. Kok gk ada acra sungkem dumateng bpk ibu e

   Delete
 3. matur sanget nuwun kang mas.. bisa belajar ngeMC jowo iki

  ReplyDelete
 4. Sampun dados kuwajiban bilih panjengan dalasan kula, kedah mangertosi pinten2 adat jawa. Mligi katur dumateng para kadang ingkang cumandok ing jawa wetan. Jalaran kula namung bisa paring sumangsih bebasan namung sak klungsu anggen kula ngupadi nderek nduduk, ndudah lan ngrembakakake budaya jawa, nun gih gih antawisipun pranatacara utawi MC Jawa, cekap semanten nuwun. Bilih kerso monggo pinarak ten www.kaktowo.com

  ReplyDelete
 5. Matur nuwun minongko ilmu nipun... mugi2 manfaat barokah... salam kenal... saking blora...

  ReplyDelete
 6. Apakah ada teks bahasa jawa untuk memohon restu ayah/ibu saat pengajian sebelum nikah?

  ReplyDelete
 7. MC pasang cincin. Pripon njih mas?

  ReplyDelete
 8. Lha kok mboten enten acra sungkeman mass

  ReplyDelete
 9. Tolong buatkan beserta terjemahannya ke bahasa Indonesia kak ..
  Terimakasih

  ReplyDelete
 10. Ijin copy 🙏
  Nembah nuwun sanget

  ReplyDelete